สมาชิกของคลาส CMiniFrameWnd

ก่อสร้าง

CMiniFrameWnd โครงสร้างวัตถุCMiniFrameWnd?
สร้าง สร้างวัตถุCMiniFrameWndหลังจากการก่อสร้าง?

ภาพรวม CMiniFrameWnd |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index