สมาชิกของคลาส CMetaFileDC

ก่อสร้าง

CMetaFileDC โครงสร้างวัตถุCMetaFileDC?

การเตรียมใช้งาน

สร้าง สร้างบริบทอุปกรณ์ Windows metafile และแนบไปวัตถุCMetaFileDC?
CreateEnhanced สร้างบริบทอุปกรณ์ metafile สำหรับการ metafile รูปแบบขั้นสูง?

การดำเนินการ

ปิด ปิดอุปกรณ์บริบท และสร้างหมายเลขอ้างอิงการ metafile?
CloseEnhanced ปิดบริบทอุปกรณ์แบบ enhanced metafile และสร้างการจัดการ enhanced metafile?

ภาพรวม CMetaFileDC |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index