CMetaFileDC::Create

BOOL สร้าง ( LPCTSTR lpszFilename = NULL );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าฟังก์ชันนี้จะสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

lpszFilename

จุดสายอักขระที่สิ้นสุดด้วย null ระบุชื่อแฟ้มของ metafile ที่สร้าง ถ้าlpszFilenameเป็นNULL, metafile ในหน่วยความจำใหม่ถูกสร้าง?

หมายเหตุ

สร้างวัตถุCMetaFileDCในสองขั้นตอน ครั้งแรก เรียกการกำหนดCMetaFileDCแล้วเรียกสร้างซึ่งสร้างบริบทอุปกรณ์ Windows metafile และแนบไปวัตถุCMetaFileDC?

ภาพรวม CMetaFileDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMetaFileDC::CMetaFileDC, CDC::SetAttribDC, :: CreateMetaFile(&N)

Index