CMetaFileDC::CloseEnhanced

HENHMETAFILE CloseEnhanced ( );

ส่งกลับค่า

ตัวจัดการของ enhanced metafile ถ้าสำเร็จ อื่นNULL?

หมายเหตุ

ปิดบริบทอุปกรณ์แบบ enhanced metafile และส่งกลับหมายเลขอ้างอิงที่ระบุการ metafile รูปแบบขั้นสูง โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถใช้หมายเลขอ้างอิง enhanced metafile ที่ส่งกลับ โดยฟังก์ชันนี้เพื่อทำงานต่อไปนี้:

เมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่จำเป็นต้องจับ enhanced metafile มันควรปล่อยหมายเลขอ้างอิง โดยการเรียกการ:: DeleteEnhMetaFileฟังก์ชัน?

ภาพรวม CMetaFileDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::PlayMetaFile, CMetaFileDC::CreateEnhanced, :: DeleteEnhMetaFile(&N)

Index