CMetaFileDC::Close

HMETAFILE Close( );

ส่งกลับค่า

ถูกต้องHMETAFILEหากฟังก์ชันสำเร็จ อื่นNULL?

หมายเหตุ

ปิดอุปกรณ์ metafile บริบท และสร้างเลขอ้างอิงที่ Windows metafile ที่สามารถใช้เล่น metafile ที่ โดยการใช้ฟังก์ชันสมาชิกCDC::PlayMetaFile หมายเลขอ้างอิงของ Windows metafile ยังสามารถใช้เพื่อจัดการการ metafile ด้วยฟังก์ชัน Windows เช่น CopyMetaFile?

ลบ metafile หลังจากการใช้ โดยการเรียก Windows DeleteMetaFileฟังก์ชัน?

ภาพรวม CMetaFileDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::PlayMetaFile, :: CloseMetaFile, :: CopyMetaFile, :: DeleteMetaFile(&N)

Index