CMenu::SetMenuContextHelpId

BOOL SetMenuContextHelpId (DWORD dwContextHelpId );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น

พารามิเตอร์

dwContextHelpId

เนื้อหาวิธีใช้ ID การเชื่อมโยงกับCMenu?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเชื่อมโยง ID วิธีใช้แบบบริบทกับCMenu รายการทั้งหมดในเมนูใช้ร่วมกันนี้ระบุ — ไม่สามารถแนบตัวระบุเนื้อหาวิธีใช้รายการแต่ละเมนู?

ภาพรวม CMenu |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMenu::GetMenuContextHelpID, :: SetMenuContextHelpId(&N)

Index