CMenu::MeasureItem

เสมือน โมฆะ MeasureItem ( LPMEASUREITEMSTRUCT lpMeasureItemStruct );

พารามิเตอร์

lpMeasureItemStruct

ตัวชี้ไปยังโครงสร้างแบบMEASUREITEMSTRUCT?

หมายเหตุ

เรียกตามกรอบเมื่อสร้างเมนูที่ มีเจ้าของวาดรูปลักษณะ โดยค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันนี้สมาชิกไม่มีอะไร แทนที่ฟังก์ชันนี้สมาชิก และกรอกข้อมูลในโครงสร้างแบบMEASUREITEMSTRUCTเพื่อแจ้งให้ Windows ของมิติของเมนู?

ดูCWnd::OnMeasureItemสำหรับคำอธิบายของโครงสร้างMEASUREITEMSTRUCT?

ภาพรวม CMenu |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index