CMenu::m_hMenu

หมายเหตุ

ระบุหมายเลขอ้างอิงของHMENUของเมนู Windows กับวัตถุCMenu?

ภาพรวม CMenu |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index