CMenu::GetMenuItemID

UINT GetMenuItemID ( int nPos ) const

ส่งกลับค่า

หมายเลขสินค้าสำหรับสินค้าที่ระบุในเมนูแบบผุดขึ้นถ้าฟังก์ชันนี้จะประสบความสำเร็จ หากสินค้าที่ระบุเป็นเมนูแบบผุดขึ้น (เหมือนที่แสดงเป็นรายการภายในเมนูแบบผุดขึ้น), ค่าส่งกลับเป็น– 1 ถ้าnPosสอดคล้องกับรายการเมนูแยกค่าส่งกลับเป็น 0?

พารามิเตอร์

nPos

ระบุตำแหน่ง (zero-based) ของรายการเมนู ID มีการดึงข้อมูล?

หมายเหตุ

ได้รับตัวระบุที่รายการเมนูสำหรับรายการเมนูอยู่ที่ตำแหน่งที่กำหนดโดยnPos?

ภาพรวม CMenu |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCWnd::GetMenu, CMenu::GetMenuItemCount, CMenu::GetSubMenu, :: GetMenuItemID(&N)

Index