CMenu::GetMenuContextHelpId

DWORD GetMenuContextHelpId นี้ const;

ส่งกลับค่า

บริบทช่วย ID ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับCMenuถ้ามีหนึ่ง ศูนย์อื่น ๆ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกหมายเลขบริบทวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องกับCMenu?

ภาพรวม CMenu |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMenu::SetMenuContextHelpID, :: GetMenuContextHelpId(&N)

Index