CMenu::FromHandle

คง CMenu * ปาสกาล FromHandle ( HMENU hMenu );

ส่งกลับค่า

การชี้ไปCMenuที่อาจเป็นการชั่วคราว หรือถาวร?

พารามิเตอร์

hMenu

หมายเลขอ้างอิงของ Windows ไปยังเมนู?

หมายเหตุ

ส่งกลับตัวชี้ไปยังวัตถุCMenuที่กำหนดให้เป็นหมายเลขอ้างอิงของ Windows เมนู ถ้าวัตถุCMenuไม่ได้แนบกับวัตถุเมนู Windows วัตถุCMenuชั่วคราวถูกสร้าง และแนบ?

วัตถุนี้CMenuชั่วคราวจะถูกต้องจนกว่าโปรแกรมประยุกต์ที่มีเวลาว่างในการวนรอบของเหตุการณ์ เวลาใดวัตถุชั่วคราวทั้งหมดจะถูกลบออกในครั้งถัดไป?

ภาพรวม CMenu |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index