สมาชิกของคลาส CMemoryState

ก่อสร้าง

CMemoryState โครงสร้างโครงสร้างคลาสเหมือนที่ควบคุมหน่วยความจำ checkpoints?
จุดตรวจสอบ ได้รับ snapshot ของตัวหรือ "จุดตรวจสอบ" ของหน่วยความจำสถานะปัจจุบัน?

การดำเนินการ

ความแตกต่าง คำนวณความแตกต่างระหว่างวัตถุสองชนิดCMemoryState?
DumpAllObjectsSince รวมสรุปของวัตถุทั้งหมดที่จัดสรรไว้ในปัจจุบันตั้งแต่จุดตรวจสอบการก่อนหน้า?
DumpStatistics พิมพ์สถิติเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยความจำสำหรับวัตถุCMemoryState?

ภาพรวม CMemoryState |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index