สมาชิกของคลาส CMDIChildWnd

ก่อสร้าง

CMDIChildWnd โครงสร้างวัตถุCMDIChildWnd?

การเตรียมใช้งาน

สร้าง สร้างหน้าต่างลูก Windows MDI ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุCMDIChildWnd?

การดำเนินการ

MDIDestroy หน้าต่างนี้ลูก MDI ขัด?
MDIActivate เปิดใช้งานหน้าต่างนี้ลูก MDI?
MDIMaximize ขยายหน้าต่างใหญ่สุดหน้าต่างนี้ลูก MDI?
MDIRestore คืนค่าหน้าต่างนี้ลูก MDI จากขนาดขยาย หรือย่อเล็กสุด?
GetMDIFrame ส่งกลับค่าแม่ MDI เฟรมของหน้าต่าง MDI ไคลเอนต์?

ภาพรวม CMDIChildWnd |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index