CMDIChildWnd::MDIActivate

โมฆะ MDIActivate ( );

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อเปิดใช้งานหน้าต่างลูก MDI อิสระของกรอบหน้าต่าง MDI เมื่อเฟรมใช้งานอยู่ หน้าต่างลูกซึ่งล่าสุดมีการเรียกใช้จะสามารถเปิดใช้งานด้วย?

ภาพรวม CMDIChildWnd |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMDIFrameWnd::MDIGetActive, CWnd::OnNcActivate, CMDIFrameWnd::MDINext, WM_MDIACTIVATE(&N)

Index