CMapStringToOb::GetCount

int GetCount ( ) const

ส่งกลับค่า

จำนวนขององค์ประกอบในแผนที่นี้?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อกำหนดจำนวนองค์ประกอบอยู่ในแผนที่?

ตัวอย่าง

ดูรายชื่อของCObList::CObList CAge ชั้นที่ใช้ในตัวอย่างของคอลเลกชันทั้งหมด?

 / / ตัวอย่าง CMapStringToOb::GetCount
แผนผัง CMapStringToOb

แผนที่SetAt ("เลิศ" กรงใหม่ (13));
แผนที่SetAt ("โฮเมอร์" กรงใหม่ (36));
ASSERT (แผนที่GetCount() == 2)

ภาพรวม CMapStringToOb |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMapStringToOb::IsEmpty(&N)

Index