CMapStringToOb::CMapStringToOb

CMapStringToOb (nBlockSize=int10);

พารามิเตอร์

nBlockSize

ระบุการ granularity-จัดสรรหน่วยความจำสำหรับการขยายแผนที่?

หมายเหตุ

โครงสร้างการว่างCString-กับ -CObject *แผนผัง ตามแผนที่เติบโต หน่วยความจำจะถูกจัดสรรในหน่วยของรายการnBlockSize?

ตัวอย่าง

/ / ตัวอย่าง CMapStringToOb::CMapStringToOb
CMapStringToOb แผนที่ (20) nbsp / / แผนที่บนกองซ้อนกับ blocksize 20

CMapStringToOb * pm = CMapStringToOb ใหม่  / / แผนที่บนกอง
                                          / / ด้วยค่าเริ่มต้น blocksize(&N)

ดูรายชื่อของCObList::CObList CAge ชั้นที่ใช้ในตัวอย่างของคอลเลกชันทั้งหมด?

ภาพรวม CMapStringToOb |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index