CMap::SetAt

โมฆะ SetAt ( ARG_KEY คีย์, ARG_VALUE newValue );

พารามิเตอร์

ARG_KEY

พารามิเตอร์ของแม่แบบที่ระบุชนิดของพารามิเตอร์คีย์?

คีย์

ระบุคีย์ขององค์ประกอบใหม่?

ARG_VALUE

พารามิเตอร์ของแม่แบบที่ระบุชนิดของพารามิเตอร์newValue?

newValue

ระบุค่าขององค์ประกอบใหม่?

หมายเหตุ

หลักหมายถึง การแทรกองค์ประกอบในแผนที่ ครั้งแรก ปุ่มค้นหา ถ้าคีย์การพบ แล้วเปลี่ยนค่าสอดคล้องกัน มิฉะนั้น ค่าคีย์คู่ใหม่ถูกสร้าง?

ภาพรวม CMap |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMap::Lookup, CMap::operator [](&N)

Index