CMap::RemoveKey

BOOL RemoveKey ( ARG_KEY คีย์ );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้ารายการถูกพบ และเอา ออกเรียบร้อยแล้ว 0 อื่น?

พารามิเตอร์

ARG_KEY

ชนิดของคีย์การระบุพารามิเตอร์ของแม่?

คีย์

คีย์สำหรับองค์ประกอบที่จะเอาออก?

หมายเหตุ

ค้นหาข้อมูลแผนที่ที่สอดคล้องกับหมายเลขที่ให้มา แล้ว ถ้าคีย์การพบ เอารายการ?

ใช้เมื่อต้องการเอารายการฟังก์ชันDestructElementsผู้ช่วยเหลือ?

ภาพรวม CMap |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMap::RemoveAll(&N)

Index