CMap::Lookup

BOOLค้นหา (การค่าคีย์,ARG_KEYแอมป์rValue)const; (&A)

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าพบองค์ประกอบ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

ARG_KEY

พารามิเตอร์ของแม่แบบที่ระบุชนิดของค่าคีย์?

คีย์

ระบุคีย์การระบุองค์ประกอบถูกค้นหา?

ค่า

ระบุชนิดของค่าที่จะค้นหา?

rValue

ได้รับค่าที่ค้นหา?

หมายเหตุ

ค้นหาใช้อัลกอริทึมการแปลงแป้นพิมพ์ในการค้นหาองค์ประกอบแผนที่ที่ มีคีย์ที่ตรงตามกำหนดคีย์?

ภาพรวม CMap |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp[] CMap::operator(&N)

Index