CMap::InitHashTable

โมฆะ InitHashTable ( UINT hashSize );

พารามิเตอร์

hashSize

จำนวนของรายการในตารางแฮช?

หมายเหตุ

เริ่มต้นตารางแฮช สำหรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แฮตารางขนาดควรเป็นจำนวนเฉพาะ เมื่อต้องการย่อให้เล็กสุดชน ขนาดควรจะประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์มากกว่าชุดข้อมูลที่คาดการณ์ไว้มากที่สุด?

ภาพรวม CMap |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMap::GetHashTableSize(&N)

Index