CMap::GetHashTableSize

UINT GetHashTableSize ( ) const

ส่งกลับค่า

จำนวนขององค์ประกอบในตารางแฮช?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อกำหนดจำนวนขององค์ประกอบในตารางการแฮสำหรับแผนที่?

ภาพรวม CMap |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMap::InitHashTable(&N)

Index