CMap::CMap

CMap ( int nBlockSize = 10 );

พารามิเตอร์

nBlockSize

ระบุการ granularity-จัดสรรหน่วยความจำสำหรับการขยายแผนที่?

หมายเหตุ

โครงสร้างการแมปที่ว่างเปล่า ตามแผนที่เติบโต หน่วยความจำจะถูกจัดสรรในหน่วยของรายการnBlockSize?

ภาพรวม CMap |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index