สมาชิกของคลาส CLongBinary

ข้อมูลสมาชิก

m_dwDataLength ประกอบด้วยขนาดเป็นไบต์ของวัตถุข้อมูลหมายเลขอ้างอิงจัดเก็บอยู่ในm_hDataจริง?
m_hData ประกอบด้วย Windows HGLOBALจัดการกับวัตถุภาพจริง?

ก่อสร้าง

CLongBinary โครงสร้างวัตถุCLongBinary?

ภาพรวม CLongBinary |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index