CLongBinary::m_hData

หมายเหตุ

ร้าน Windows HGLOBALจัดการข้อมูลวัตถุขนาดใหญ่ไบนารีจริง?

ภาพรวม CLongBinary |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index