CLongBinary::m_dwDataLength

หมายเหตุ

ร้านค้าจริงขนาดเป็นไบต์ของข้อมูลจัดเก็บไว้ในHGLOBALจัดการในm_hData ขนาดนี้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าขนาดของบล็อกหน่วยความจำจัดสรรให้กับข้อมูล โทร :: GlobalSizeเพื่อให้ได้ขนาดจัดสรรไว้?

ภาพรวม CLongBinary |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index