CLongBinary::CLongBinary

CLongBinary ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCLongBinary?

ภาพรวม CLongBinary |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index