CListView

คลาCListViewช่วยใช้ ของตัวควบคุมรายการ และCListCtrlคลาสที่ทำงานตัวควบคุมรายการ กับสถาปัตยกรรมของมุมมองเอกสารของ MFC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนี้ ให้ดูภาพรวมสำหรับคลาCViewและการอ้างอิงโยงอ้างมี?

#รวม lt;afxcview.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp คลาสพื้นฐาน| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ตัวอย่างnbsp อย่าง MFC DBFETCH | อย่าง MFC HTTPSVR | อย่าง MFC ROWLIST | MFC อย่าง DBVLIST(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCCtrlView(&N)

Index