CListCtrl::Update

BOOL Update ( int nItem );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

nItem

ดัชนีของรายการมีการปรับปรุง?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อบังคับให้ตัวควบคุมมุมมองรายการจะวาดสินค้าที่ระบุโดยnItem ฟังก์ชันนี้จัดเรียงตัวควบคุมในมุมมองรายการนอกจากนี้หากมีลักษณะLVS_AUTOARRANGE?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::DrawItem(&N)

Index