CListCtrl::SubItemHitTest

int SubItemHitTest (LPLVHITTESTINFO pInfo );

ส่งกลับค่า

ดัชนีที่ใช้หนึ่ง สินค้า subitem กำลังทดสอบ (ถ้ามี), หรืออย่างอื่นใดของ -1?

พารามิเตอร์

pInfo

การชี้ไป LVHITTESTINFOโครงสร้าง?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32, ListView_SubItemHitTestตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index