CListCtrl::SetWorkAreas

โมฆะ SetWorkAreas (int nWorkAreas, LPRECT lpRect );

พารามิเตอร์

nWorkAreas

จำนวนRECTโครงสร้าง (หรือวัตถุCRect ) ในอาร์เรย์ชี้ไปตามlpRect?

lpRect

อยู่ของอาร์เรย์ของโครงสร้างRECT (หรือวัตถุCRect ) ที่ระบุพื้นที่ทำงานใหม่ของรายการดูตัวควบคุม พื้นที่เหล่านี้ต้องมีระบุในพิกัดของไคลเอ็นต์ ถ้าพารามิเตอร์นี้เป็นค่า NULLพื้นที่การทำงานจะถูกตั้งค่าไปยังพื้นที่ของไคลเอ็นต์ของตัวควบคุม?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32, ListView_SetWorkAreasตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index