CListCtrl::SetSelectionMark

int SetSelectionMark (intiIndex );

ส่งกลับค่า

เครื่องหมายเลือกก่อนหน้านี้ หรือ -1 ถ้ามีเครื่องหมายเลือกไม่มี?

พารามิเตอร์

iIndex

ดัชนีของรายการแรกในการเลือกหลาย zero-based?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32, ListView_SetSelectionMarkตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::GetSelectionMark(&N)

Index