CListCtrl::SetItemText

BOOL SetItemText ( int nItem, int nSubItem, LPTSTR lpszText );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

nItem

ดัชนีของรายการมีข้อความที่มีการตั้งค่า?

nSubItem

ดัชนีของที่ subitem หรือศูนย์เพื่อการตั้งค่าป้ายชื่อสินค้า?

lpszText

ชี้เป็นสายอักขระที่ประกอบด้วยรายการข้อความใหม่?

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงข้อความของตัวเลือกมุมมองรายการหรือ subitem?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::GetItemText(&N)

Index