CListCtrl::SetItemPosition

BOOL SetItemPosition ( int nItem, จุด pt );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

nItem

ดัชนีของรายการอยู่ในตำแหน่งที่มีการตั้งค่า?

pt

A โครงสร้างจุดระบุตำแหน่งใหม่ ในมุมมองคู่ ของมุมซ้ายบนของรายการ?

หมายเหตุ

ย้ายรายการไปยังตำแหน่งที่ระบุในตัวควบคุมมุมมองรายการ ตัวควบคุมต้องอยู่ในไอคอนหรือมุมมองไอคอนขนาดเล็ก?

ถ้าตัวควบคุมมุมมองรายการมีลักษณะLVS_AUTOARRANGEมุมมองรายการจัดหลังจากที่มีการตั้งค่าตำแหน่งของสินค้า?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::GetItemPosition, CListCtrl::GetOrigin(&N)

Index