CListCtrl::SetItemData

BOOL SetItemData (int nItem, DWORD dwData );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

nItem

ดัชนีของรายการมีข้อมูลที่จะถูกตั้งค่า?

dwData

ค่า 32 บิตจะเชื่อมโยงกับสินค้า?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้ตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์เฉพาะ 32 บิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ระบุโดยnItem ค่านี้เป็นสมาชิกของlParam LVITEMโครงสร้าง ตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::GetItemData(&N)

Index