CListCtrl::SetImageList

CImageList * SetImageList ( CImageList * pImageList, int nImageList );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังรายการรูปภาพก่อนหน้า?

พารามิเตอร์

pImageList

ตัวชี้ในรายการรูปภาพการกำหนด?

nImageList

ชนิดของรายการรูปภาพ มันสามารถเป็นค่าใดค่าหนึ่ง:

หมายเหตุ

กำหนดให้รายการที่มีรูปลงในตัวควบคุมมุมมองรายการ?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList, CListCtrl::GetImageList(&N)

Index