CListCtrl::SetHotItem

int SetHotItem (int iIndex );

ส่งกลับค่า

ดัชนีของรายการก่อนหน้านี้ร้อน zero-based?

พารามิเตอร์

iIndex

Zero-based ดัชนีของรายการถูกตั้งค่าเป็นรายการร้อน?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32, ListView_SetHotItemตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::GetHotCursor, CListCtrl::GetHotItem(&N)

Index