CListCtrl::SetCallbackMask

BOOL SetCallbackMask ( UINT nMask );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

nMask

ค่าใหม่ของรูปแบบการติดต่อกลับ?

หมายเหตุ

การตั้งค่ารูปแบบการติดต่อกลับสำหรับตัวควบคุมมุมมองรายการ?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::GetCallbackMask(&N)

Index