CListCtrl::GetWorkAreas

โมฆะ GetWorkAreas (int nWorkAreas, LPRECT prc ) const;

พารามิเตอร์

nWorkAreas

จำนวนRECTโครงสร้างที่มีอยู่ในอาร์เรย์สาธารณรัฐประชาชนจีน?

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตัวชี้ไปยังอาร์เรย์ของโครงสร้างRECT (หรือวัตถุCRect ) ที่ได้รับพื้นที่ทำงานของรายการดูตัวควบคุม ค่าที่อยู่ในโครงสร้างเหล่านี้อยู่ในพิกัดของไคลเอ็นต์?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32, ListView_GetWorkAreasตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::GetNumberOfWorkAreas(&N)

Index