CListCtrl::GetTextBkColor

COLORREF GetTextBkColor ( ) const;

ส่งกลับค่า

ค่า 32 บิตที่ใช้ในการระบุสีแบบ RGB?

หมายเหตุ

ดึงข้อความสีพื้นหลังของตัวควบคุมมุมมองรายการ?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::SetTextBkColor, CListCtrl::GetTextColor COLORREF (&N)

Index