CListCtrl::GetNumberOfWorkAreas

UINT GetNumberOfWorkAreas นี้ const;

ส่งกลับค่า

ไม่ได้ใช้ในเวลานี้?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32, ListView_GetNumberOfWorkAreasตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::GetWorkAreas(&N)

Index