CListCtrl::GetItemRect

BOOL GetItemRect ( int nItem, LPRECT lpRect, UINT nCode ) const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

nItem

ดัชนีของรายการอยู่ในตำแหน่งที่ต้องเรียก?

lpRect

ที่อยู่ของตัว RECTโครงสร้างที่ได้รับการสี่เหลี่ยม bounding?

nCode

ส่วนของมุมมองรายการที่จะเรียกใช้ bounding สี่เหลี่ยม มันสามารถเป็นค่าใดค่าหนึ่ง:

หมายเหตุ

ดึง bounding สี่เหลี่ยมสำหรับทั้งหมดหรือบางส่วนของรายการในมุมมองปัจจุบัน?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::GetItemPosition, CListCtrl::SetItemPosition, CListCtrl::GetOrigin(&N)

Index