CListCtrl::GetItemData

DWORD GetItemData (int nItem ) const;

ส่งกลับค่า

ค่าเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ 32 บิตเชื่อมโยงกับรายการที่ระบุ?

พารามิเตอร์

nItem

ดัชนีของรายการมีข้อมูลที่จะถูกเรียก?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้ดึงค่าเฉพาะโปรแกรมประยุกต์ 32 บิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ระบุโดยnItem ค่านี้เป็นสมาชิกของlParam LVITEMโครงสร้าง ตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::SetItemData(&N)

Index