CListCtrl::GetItem

BOOL GetItem ( LVITEM * pItem ) const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

pItem

ชี้ไป LVITEMโครงสร้างที่ได้รับแอตทริบิวต์ของสินค้า?

หมายเหตุ

ดึงข้อมูลในมุมมองรายการของแอตทริบิวต์ทั้งหมดหรือบางส่วน?

LVITEMโครงสร้างที่ระบุ หรือแอตทริบิวต์ของมุมมองรายการที่ได้รับ?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::SetItem(&N)

Index