CListCtrl::GetImageList

CImageList * GetImageList ( int nImageList ) const;

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังรายการรูปที่ใช้สำหรับรายการมุมมองการวาด?

พารามิเตอร์

nImageList

ค่าที่ระบุรายการรูปใดในการเรียก มันสามารถเป็นค่าใดค่าหนึ่ง:

หมายเหตุ

การดึงข้อมูลหมายเลขอ้างอิงของรายการรูปภาพใช้สำหรับมุมมองรายการรูปวาด?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList, CListCtrl::SetImageList(&N)

Index