CListCtrl::GetHoverTime

DWORD GetHoverTime นี้ const;

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่าความล่าช้า ในมิลลิวินาที ซึ่งเคอร์เซอร์ของเมาส์ต้องโฮเวอร์เหนือรายการก่อนที่จะเลือก ถ้าคืนค่าเป็น -1 แล้วเวลาโฮเวอร์เป็นค่าเริ่มต้นโฮเวอร์ครั้ง?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32, ListView_GetHoverTimeตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::SetHoverTime, CListCtrl::GetHotCursor(&N)

Index