CListCtrl::GetHotItem

int GetHotItem ();

ส่งกลับค่า

ดัชนีของรายการแนะนำปัจจุบันของตัวควบคุมมุมมองรายการ?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32, ListView_GetHotItemตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

สินค้าร้อนมีกำหนดในขณะที่เปิดใช้งานรายการที่เลือกในปัจจุบันเมื่อ hot ติดตาม (และโฮเวอร์เลือก)?

ถ้าร้อนติดตามถูกเปิดใช้งาน เมื่อผู้ใช้หยุดชั่วคราวผ่านมุมมองรายการ รายการป้ายชื่อเป็นโดยอัตโนมัติ highlited โดยไม่มีการใช้งานของปุ่มเมาส์?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::GetHotCursor(&N)

Index