CListCtrl::GetHotCursor

() GetHotCursor HCURSOR

ส่งกลับค่า

ตัวจัดการทรัพยากรร้อนเคอร์เซอร์ปัจจุบันถูกใช้ โดยการควบคุมมุมมองรายการ?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32, ListView_GetHotCursorตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ร้อนเคอร์เซอร์ มองเห็นเฉพาะเมื่อมีการใช้การเลือกโฮเวอร์ ปรากฏเมื่อเคอร์เซอร์ส่งผ่านทางมุมมองรายการใด ๆ การเลือกโฮเวอร์ถูกเปิดใช้งาน โดยการตั้งค่าLVS_EX_TRACKSELECTลักษณะขยาย?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::SetHotCursor, CListCtrl::GetHotItem(&N)

Index