CListCtrl::GetHeaderCtrl

CHeaderCtrl * GetHeaderCtrl ();

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังตัวควบคุมส่วนหัว ใช้ โดยการควบคุมมุมมองรายการ?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32, ListView_GetHeaderตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHeaderCtrl(&N)

Index