CListCtrl::GetBkImage

BOOL GetBkImage (LVBKIMAGE * plvbkImage ) const;

ส่งกลับค่า

กลับไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ หรือศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

plvbkImage

ตัวชี้ไปยังโครงสร้างของLVBKIMAGEประกอบด้วยภาพพื้นหลังปัจจุบันของมุมมองรายการ?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32, ListView_GetBkImageตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::SetBkImage(&N)

Index