CListCtrl::GetBkColor

COLORREF GetBkColor ( ) const;

ส่งกลับค่า

ค่า 32 บิตที่ใช้ในการระบุสีแบบ RGB?

หมายเหตุ

ดึงสีพื้นหลังของตัวควบคุมมุมมองรายการ?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::SetBkColor COLORREF (&N)

Index